Privacy Statement

                                                                    JOUW PRIVACY


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,

  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens


Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota eventueel kan declareren bij je zorgverzekeraar.

  • Jouw naam, adres en woonplaats

  • Jouw geboortedatum

  • De datum van de behandeling

  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’, of 'psychosociaal consult en de kosten van het consult.


Bekijk hieronder mijn privacy statement/algemene voorwaarden: